Till lo.se Sök Meny
TTIPs ”problembarn” närmare en lösning?

TTIPs ”problembarn” närmare en lösning?

Igår presenterade EU-kommissionär Cecilia Malmström förslag till att lösa den infekterade konflikten om hur investeringstvister i handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (TTIP) ska avgöras. Det så kallade ”Investor to State Dispute Settlement” (ISDS) har varit ett rött skynke för många, inklusive fackföreningsrörelsen. Systemet har karakteriserats av bristande insyn, intressekonflikter och risk för att demokratiska beslut undermineras av stora skadestånd.

Malmström föreslår nu att en internationell domstol skapas, bestående av 15 välmeriterade domare. Många regler förtydligas, tvisteförhandlingarna ska ske i öppenhet och fall kan också överklagas. (Ni kan läsa mer om ISDS i tidigare bloggar)

Det är mycket välkommet att EU-kommissionen har erkänt tidigare brister och nu föreslår en djupgående reformering av systemet med investeringstvister. Malmströms förslag till en domstol för att lösa investeringstvister i TTIP och andra avtal är helt klart ett steg i rätt riktning, men det är en bit kvar att gå när det gäller helheten.

Det behövs ännu starkare regler om den så kallade rätten att reglera i det allmännas intresse. Dessa regler behöver också ta hänsyn till att olika länder reglerar t.ex arbetsmarknaden på olika sätt. Tidigare har undantag gjorts för ”t.ex miljö, hälsa och säkerhet”. Nu utvecklar Kommissionen dessa undantag och skriver ut att staters rätt att reglera även när det gäller ”sociala frågor och konsumentskydd ” (”social and consumer protection”).

Vi behöver texter i TTIP och andra avtal som gör att det står utom allt tvivel att t.ex arbetstagares rättigheter och kollektivavtal inte kan uppfattas som hinder för handel eller utländska investeringar. Vi vill ha texter som gäller för hela avtalet, inte bara investeringskapitlet inklusive tvistelösningsmekanism. LO har tillsammans med TCO och Saco skrivit förslag till texter till TTIP för att det både nu och i framtiden inte finns något som kan riskera underminera vår arbetsmarknadsmodell. Vi påstår inte att detta är ett problem idag, men vill vara säkra på att det inte blir något problem i framtiden. Det är uppenbart att Kommissionen har lyssnat på oss, men de har ännu inte dragit tillräckligt långtgående slutsatser.

Vidare behöver TTIP göra tydligt om investerares skyldigheter, inte vara rättigheter. Avtalet behöver klargöra de förpliktelser som gäller för investerare i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter.

Så, arbetet för ett hållbart TTIP fortsätter. ”Problembarnet” ISDS verkar vara någorlunda omhändertaget för stunden. För oss som tycker att TTIP i grunden är en god idé är Malmströms förslag välkommet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.