Till lo.se Sök Meny
Genomför en kunskapssatsning inom arbetsmarknadspolitiken

Genomför en kunskapssatsning inom arbetsmarknadspolitiken

Vi ser idag en mycket omfångsrik arbetsmarknadspolitik. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är rekordhögt. Mätt som andel av arbetskraften är programdeltagandet i nivå med 1990-talets krisår. Men trots att närapå varannan arbetslös tar del av någon arbetsmarknadspolitisk insats är det bara en av fyra arbetslösa som får del av vad som kan ses som aktiva insatser som syftar till att rusta för arbete. Aldrig förr har arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet.

LO-rapporten Stort omfång – svagt innehåll, Svensk arbetsmarknadspolitik 2013 är den första i en årligen återkommande genomlysning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. I rapporten granskas den aktiva arbetsmarknadspolitikens innehåll, och frågan som ställs är hur väl denna möter det stora behov som den långvarigt höga arbetslösheten innebär. En genomgång av innehållet i de program och insatser som erbjuds arbetslösa ger tydligt svaret; inom arbetsmarknadspolitiken erbjuds mycket små möjligheter till omställning för den som förlorat sitt arbete.

Den så kallade aktivkvoten mäter andelen av alla arbetslösa som tar del av arbetsmarknadspolitiska program. Sett enbart till politikens omfång ligger denna kvot just nu på drygt 45 procent. Då tas dock ingen hänsyn till innehållet i programmen. När den faktiska aktivkvoten tas fram, den som tar fasta på arbetsmarknadspolitikens rustande förmåga, blir bilden en helt annan. Kvoten faller till 26 procent.

Skillnaden förklaras av att en allt större del av programinnehållet kommit att bestå av insatser som syftar till att ge stöd i arbetssökandet, snarare än att stärka kompetensen och arbetsmarknadsanknytningen och därmed förbättra chanserna till arbete för den befinner sig i arbetslöshet. Det som ska vara Arbetsförmedlingens kärnverksamhet – att ge stöd i arbetssökandet – har flyttat in i programverksamheten och med allt större kraft trängt undan de insatser som rustar för jobb. Detta syns särskilt tydligt genom det svaga inslaget av utbildning, bara en av tio arbetslösa får idag del av förberedande utbildning eller den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det kan jämföras med mellan 20 och 30 procent under 2000-talets inledande år med en betydligt lägre arbetslöshet än idag.

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken står urholkad. Staten har backat undan ansvaret för omställning. I grunden vilar en syn på arbetslöshet som individens ansvar ensamt. Men som varje person i arbetslöshet vet är inte fler sökta jobb alla gånger lösningen på problemet. Det behövs insatser för att stärka jobbchanserna.

Som vi skriver på Svd Brännpunkt måste arbetsmarknadspolitiken ges en annan inriktning. I rapporten listas tio punkter för en verkligt aktiv arbetsmarknadspolitik. Tre av dem är särskilt viktiga:

För det första behövs en kunskapssatsning inom arbetsmarknadspolitiken. Den förberedande utbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen bör utökas kraftigt. Men det behövs också möjligheter för arbetslösa i behov av det att med aktivitetsstöd slutföra studier på grundskole- och gymnasienivå. Alltför många arbetslösa saknar idag gymnasieutbildning, som vi vet är nästintill en grundförutsättning för etablering på arbetsmarknaden.

För det andra måste de två garantiprogrammen, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, rivas upp. Programmens svaga innehåll och svaga individuella anpassning riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet snarare än att korta den. Fas 3 måste slopas.

För det tredje måste Arbetsförmedlingens möjligheter att garantera förmedling av kvalitet säkerställas. Banden mellan arbetslösa och förmedling är idag alltför svaga.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.