Till lo.se Sök Meny
Arbetsmarknadspolitiken ska möta behoven hos hela befolkningen

Arbetsmarknadspolitiken ska möta behoven hos hela befolkningen

Varje person som skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen ska ges stöd och insatser utifrån hans eller hennes individuella behov. I en sammanvägning av en persons egenskaper, kunskaper och bakgrund kan förmedlare göra en kvalificerad bedömning av vilka insatser som förbättrar chanserna till jobb. Genom tillgång till dessa insatser kan tiden i arbetslöshet kortas, vägen till arbete breddas. I dagsläget fungerar dock inte den aktiva arbetsmarknadspolitiken på det sättet.

Nyligen avslutades remissbehandlingen av den så kallade Akka-utredningens betänkande om insatser för ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda (SOU 2012:69). Utredningen konstaterar att nyanlända anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen inte får tillräckligt och relevant stöd för etablering på arbetsmarknaden. Och så föreslår utredningen ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program för denna grupp arbetssökande, en särskild introduktionsgaranti.

LO har lämnat yttrande över utredningens förslag. Vårt svar är att sökandet efter särlösningar såsom denna bör ses som en av många signaler om brister i arbetsmarknadspolitikens utformning. Den generella arbetsmarknadspolitiken borde kunna möta behoven hos även denna målgrupp. Vi tillstyrker det föreslagna programmet eftersom vi ser ett brådskande behov av att samhället ger målgruppen stöd för etablering på arbetsmarknaden. Men vi uppmanar samtidigt regeringen att ge en utredning i uppdrag att se över den generella arbetsmarknadspolitikens förmåga att möta behoven hos hela befolkningen. Sveriges befolkning är nämligen inte homogen, ifall det nu var någon som trodde det.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.